Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, от ЗОП

Предмет на поръчката: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи услуги при служебните пътувания на спортисти и служители на "Българска федерация по ММА"

Срок за подаване на оферти: 09.04.2020 година

Дата на обявлението за обществена поръчка: 27.03.2020 година

Обява за обществена поръчка

27.03.2020

Техническа спецификация

27.03.2020

Проект на договор

27.03.2020

Техническо предложение

27.03.2020

Ценово предложение

27.03.2020

Методика за оценка

27.03.2020

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП - ESPD)

27.03.2020

ESPD request.xml

27.03.2020

Информация за публикувана обява

27.03.2020

Информация за удължаване на срок за получаване на оферти

06.04.2020

Протокол 1 от работата на комисия

16.04.2020

Протокол 2 от работата на комисия

29.04.2020

Договор 27.05.2020г.

27.05.2020

Приложение към договор от 27.05.2020г.

27.05.2020

Контакти:

Българска федерация по ММА

Copyright © 2021 Българска федерация по ММА 

  • Facebook - Българска федерация по ММА
  • Instagram - Българска федерация по ММА
  • YouTube - Българска федерация по ММА
  • Pinterest